Inklusion

Copyright © All Rights Reserved

Her er inklusion ikke et projekt, men en selvfølge

I Mulighedernes Børnehus kan vi rumme en meget stor spændvidde af børn. Vores tværfaglige personalegruppe og tværfagligt funderede pædagogik gør at vores pædagogiske tilgang er unik i.f.t. inklusion.

Det er forskelsbehandling at behandle to børn ens!

Alle børn er unikke og forskellige og derfor er deres behov også forskellige. Dette gælder alle børn og det er i høj grad det der gør vores arbejde helt fantastisk berigende.

Vi gør meget ud af at observere børnene og løbende sammen med barnets forældre vurdere, hvordan vi bedst støtter op om det enkelte barns naturlige udvikling. Det er ganske normalt, at et barn har gavn af en øget indsats indenfor et eller flere områder, og hos os er vejen kort, for vi er rent fagligt i stand til at undersøge børnene og tilpasse indsatsen i mange tilfælde. Såfremt vi vurderer at en vurdering udefra er nødvendig, har vi selvfølgelig samme instanser at trække på som kommunens tilbud.

Ved at målrette indsatsen allerede i vuggestuen, kan vi rette op på meget før et barn bliver "et barn med særlige behov"

Sensitive børn

15-20% af alle børn er særligt sensitive. Det er altså en stor del af alle børn. Det er helt normale børn, der i særlig grad suger sanseindtryk til sig. De føler dybere og mere, har sværere ved at falde til, har behov for mere forudsigelige rammer end et gennemsnitsbarn og overstimuleres lettere. Christina Dupont Kofod er ergoterapeut og har i mange år arbejdet målrettet med disse børn. De rammer og den tilgang som de sensitive børn har behov for er noget som alle børn dybest set trives bedst med, så rammerne og rytmen er indrettet, så de sensitive børn imødekommes og pædagogikken en tilpasset så sensitiviteten kan rummes. Alle ansatte bliver undervist i det sensitive sind og ved behov for hjælp til det sensitive barns søvn, mad, indkøring og øvrig trivsel arbejder Christina og primærvoksen sammen om indsatsen.

Sprog

Det er vidt forskelligt hvor tidligt børn taler, så normalt sprogvurderes børn først i 3 års-alderen, men hos os vurderes alle børn løbende af Hanne Sivkær Pettersen, der er talepædagog. Udfra Hannes vurderinger bliver personalet bedre i stand til at ramme barnets sproglige niveau.

Motorik og sansebearbejdning

Børnene gennemgår en enorm motorisk og kognitiv udvikling i løbet af deres tid her. Christina vurderer løbende på udviklingen og tilpasser ved behov aktiviteter og udfordringer, så ingen udfordringer vokser sig til et problem. I enkelte tilfælde er der behov for en større individuel indsats, enhver indsats vil altid blive tilrettelagt sammen med barnets forældre.

.